Природосъобразността и екологията са все по-важни за строителите при планирането на дома им. Вашият избор може да окаже значително влияние върху околната среда и нейното благосъстояние – ето защо е жизненоважно да разберете какъв дом ще построите. Тази статия събира информация за това защо можем да наречем къщи от дървени трупи Honkarakenne екологично чисти.

Интервюирахме Анти Виркунен, инженер, специализиран в изчисляването на въглеродния отпечатък във Vesitaito Oy, и Юка Ринтамяки, мениджър разработка на продукти в Honkarakenne, за екологично строителство. Те ще обяснят кои фактори правят дървените къщи екологично чисти.

Кои къщи са екологично чисти?

Целият жизнен цикъл на една къща е важен.

Екологичността на къщата зависи от целия ѝ жизнен цикъл. Екологично чиста къща например изразходва възможно най-малко енергия и е построена във възможно най-голяма степен от възобновяеми материали, като дърво и други продукти на дървесна основа. Важно е производството на строителни материали да изразходва възможно най-малко енергия, което води до ниско ниво на производствени емисии на CO2.

“Материалите също трябва да се произвеждат устойчиво и на местно ниво, за да се намалят емисиите при транспортиране.”

– Анти Виркунен, Vesitaito Oy

„Консумацията на енергия на екологично чиста къща е възможно най-ниска през целия жизнен цикъл на сградата, което на практика изисква напр. добре изолирани конструкции, високоизолационни прозорци и врати, добра херметичност на сградата и ефективен капацитет за възстановяване на топлината на вентилационния блок. Отоплителна система, базирана на възобновяема енергия, трябва да бъде избрана като източник на топлинна енергия“, казва Юка.

Изборът, направен при проектирането на къща, също е важен за екологичността. Една къща трябва да бъде проектирана така, че да бъде с подходящ размер за своите обитатели, като се отчита възможността за изменение при промяна на житейските ситуации.

„Разбира се, трябва да вземете предвид и местоположението на парцела. В зависимост от мястото, вероятно ще се нуждаете от кола, за да се придвижвате “, казва Анти.

„Трябва да можете да използвате повторно строителните материали на сградата в края на жизнения ѝ цикъл. Например трупите на рамката на сградата могат да бъдат преработени в други дървени продукти, в биогориво или да бъдат изгорени за енергия “, посочва Юка.

Домовете Honka са изработени от финландско масивно дърво с най -високо качество, въз основа на опит, натрупан от над 60 години в нашата фабрика в Карстула, Централна Финландия.

Екологична алтернатива ли е дървената къща?

Защо ние в Honkarakenne смеем да твърдим, че нашите дървени къщи са екологично чисти? 

Имаме множество факти и основания. Ето списъка от нашия инженер за научноизследователска и развойна дейност:

-Дървения материал е възобновяем:

Само финландски бор и смърч, които са напълно възобновяеми естествени материали, се използват като суровина за трупи Honkarakenne.

-Разходът на енергия за производство е нисък:

Трябва да се отбележи, че е необходимо ниско количество енергия за производството както на трупи, така и на други части от дървените къщи, така че по време на производството се генерират много ниски емисии на CO2. Всъщност в стените на къщата се поема повече въглероден диоксид, отколкото се генерира по време на тяхното производство.

-Суровините се използват напълно, без ненужен разход:

Цялата остатъчна дървесина, създадена като страничен продукт от произведени трупи и други части от дървени къщи, може да се използва за отопление на сгради или като постеля за животни във фермите. Всички трупи или други дървени изделия, създадени по време на производството, които не отговарят на строгите критерии за качество на Honkarakenne, се използват като опаковъчен материал.

-Суровини от устойчиво стопанисвани гори:

Honkarakenne използва само финландски дървен материал от устойчиво управлявани гори, които са сертифицирани по PEFC. На практика това означава например, че за всяко отсечено дърво се засажда нова фиданка.

-Използваме възможно най-много възобновяеми материали:

Всички носещи конструкции на дървената къща са естествено изработени от дърво, както и повечето от външните и вътрешните облицовъчни материали. Материалите от дървесни влакна се използват за топлоизолация на покрива и, ако е необходимо, външни стени, и като звукоизолация в междинните стени и подове. За облицовка се използват и материали на дървесна основа.

-Дървената конструкция, както и останалите дървени части на къщата складират голямо количество въглерод:

По време на целия си период на растеж дърветата съхраняват въглероден диоксид от атмосферата, като го държат в дървения материал през целия му жизнен цикъл, докато дървесината в крайна сметка не се използва повторно за производство на енергия или изгнива. Според Финландския институт за природни ресурси, един кубичен метър произведена дървесина е абсорбирал 518 килограма въглероден диоксид. Дървото е уникален и най-екологично чист строителен материал. Изчислението на въглеродния отпечатък и положителния въглероден отпечатък дава на строителите по-добро разбиране какъв вид къща е наистина екологична.

-Дървената конструкция може да бъде рециклирана:

В края на жизнения си цикъл дървената рамка може да бъде превърната в други изделия от дърво, да се използва като биогориво или да се преобразува в енергия чрез изгаряне.

“Ние сме и единствената компания в индустрията, която разполага с ISO 9001 ERP система и ISO 14001 система за управление на околната среда. На практика това означава, че аспектите и въздействието върху околната среда се вземат предвид на всички етапи на производство и строителство.”

Юка Ринтамяки, Honkarakenne

Как изчисленията корелират с екологичността на дървена къща?

Изчислението на въглеродния отпечатък може да определи количеството емисии, които една сграда ще генерира през своя жизнен цикъл. В допълнение към въглеродния отпечатък, за сградата се изчислява и положителния въглероден отпечатък, като се измерва нейното положително въздействие върху климата. Размерът на въглеродния отпечатък зависи от абсорбирания от материала въглерод и ползите, получени от рециклирането на строителните материали.

Сравнихме нашите 130 кв.м. Дървена къща Honka Oula с такива от бетон и дърво:

Въглеродният отпечатък е почти същият, но има голяма разлика в положителния въглероден отпечатък. Дървената къща има най-големия положителен въглероден отпечатък, тъй като нейните структури абсорбират въглерод и рамката от дървен материал може да се рециклира.

И какво прави една нова сграда енергийно ефективна?

Разбира се, по отношение на енергийно ефективните къщи, общото потребление на енергия трябва да бъде ниско. Със съвременните решения, които разработихме, значително подобрихме енергийната ефективност на къщите от дървени трупи. Правилно проектирана и построена къща от дървени трупи е изключително добре запечатана.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *